برگرفته ازیْادداشت های یْک دوست

 

   در لحظات شادی خدا را ستایش کن

   در لحظات سختی خدا را جستجو کن

   در لحظات آرامش خدا را  مناجات کن

   در لحظات درد و رنج به خدا اعتماد کن

   و

   در تمام لحظات خدا را شکر کن

/ 0 نظر / 12 بازدید